Sunday, 1 February 2009

SLYMI 5


Here's my black and white SLYMI.